ข่าวสารและโปรโมชั่น

ลูกค้าบุคคลที่ซื้อสลากออมทรัพย์

ลูกค้าบุคคลผู้ที่ซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หน่วยละ 50,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

1) ซื้อสลากออมทรัพย์ฯ หน่วยละ 50,000 บาท ครั้งแรก จะได้รับคะแนน 10 คะแนน/หน่วย(Initial Point)

2) ถือครองสลากออมทรัพย์ฯ หน่วยละ 50,000 บาท ต่อเนื่องในแต่ละเดือน จะได้รับ 10 คะแนน/หน่วย (Monthly Point) จนกว่าจะครบกำหนดอายุสลาก