ข่าวสารและโปรโมชั่น

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโครงการ GHB Reward ครั้งที่ 3 จับรางวัล วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 10 รายชื่อ

1.       คุณศุภโชค วินัยพานิช

2.       คุณยอดใจ พรมศรี

3.       คุณวิรัส ดำคลองตัน

4.       คุณพิศมัย สุริยวรรณ

5.       คุณศรีพงษ์ ยังสีชาติ

6.       คุณสุพนิดา นาบำรุง

7.       คุณกัณทิมา เนียมศิริ

8.       คุณเปรมฤทัย แข็งมนตรี

9.       คุณนรินทร์ แซ่เตีย

10.     คุณพชรพรรณ นิลสิทธิ์

 

ผู้ได้รับรางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 40 รายชื่อ

1.       คุณจิรคม จิรสรวงเกษม

2.       คุณอนันท์ ดวงขาว

3.       คุณพิชามญชุ์ ปิยธีรวงศ์

4.       คุณจักรพันธ์ จันทรเถร

5.       คุณรัตนา นิพิฐวิทยา

6.       คุณจินตนา เทียนเงิน

7.       คุณวีณา อยู่ศิลปไชย

8.       คุณจารุวรรณ เขื่อนแก้ว

9.       คุณสุภาวดี สุรางค์กุล

10.     คุณญาณสิทธิ์ มากสอน

11.     คุณกันยามาส อำทำ

12.     คุณศิริวรรณ จันทร์ถี

13.     คุณสายันต์ สายอุดม

14.     คุณสิริอร อังคณาลาภ

15.     คุณจิรวัฒน์ จิตรเจริญ

16.     คุณนฤพนธ์ กองเงิน

17.     คุณวาสนา เดชะผล

18.     คุณอดิเรก ยอดดอนไพร

19.     คุณลัทธิพัชญ์ หอยสกุล

20.     คุณกิตติพงษ์ ศรีมงคล

21.     คุณสุมิตรา คล้ายสอน

22.     คุณสาธร กลิ่นศรีสุข

23.     คุณธรรมรงค์ จิตนุ่ม

24.     คุณอาภรณ์ จันศรีคง

25.     คุณรำไพ จันทร์ลอย

26.     คุณวิไลพร เสภี

27.     คุณจำเรียง อักษร

28.     คุณไพรินทร์ ตอศิริกุล

29.     คุณธันยนันท์ โรจน์ชสิทธิ์

30.     คุณอรรถพร พรหมบุตร

31.     คุณณฐพล จอมกาศ

32.     คุณสมบัติ โตนาราง

33.     คุณวิชัย เคนชมภู

34.     คุณวัชรินทร์ ดาราเพ็ญ

35.     คุณศิราณี ทองลอง

36.     คุณสายรุ้ง ภักดีวุฒิ

37.     คุณอรรถพล ศรีภูเวียง

38.     คุณจงจิตร์ เหง้าทอง

39.     คุณปัทมา ศรีเมือง

40.     คุณวารีรัศมี บวรมโนกุล