ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ reward.ghbank.co.th


ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” ในบริการ reward.ghbank.co.th หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยตกลงผูกพันและยินยอมปฏิบัติตามรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ reward.ghbank.co.th ดังต่อไปนี้คำนิยาม
 reward.ghbank.co.th เป็นรายการสะสมคะแนนที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์แก่ผู้ขอใช้บริการของธนาคารเท่านั้นเพื่อแลกรับสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการต่างๆ ที่ธนาคารได้คัดสรรมาให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
1. ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีบัญชีกับธนาคาร โดยธนาคารจะเป็นผู้กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการจะเข้าใช้บริการ reward.ghbank.co.th ด้วยเลขที่บัญชี/เลขทะเบียนสลาก และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอใช้บริการ หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทำใด ๆ ผ่านบริการ reward.ghbank.co.th ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้บริการต่างๆ ผ่านบริการ reward.ghbank.co.th
     การตกลงยอมรับ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของเงื่อนไข/บริการต่างๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการต่างๆ ของธนาคารไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการประเภทใด ๆ ก็ตามในบริการ reward.ghbank.co.th ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ขอใช้บริการเองก็ดี หรือเป็นการกระทำของบุคคลอื่นก็ดี ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์นับแต่เวลาที่ยืนยันการใช้บริการ และให้ผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการเสมือนหนึ่งผู้ขอใช้บริการด้วยตนเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ขอใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้บริการครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว
2. ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการ reward.ghbank.co.th เพื่อทำรายการต่างๆ เช่น การดูคะแนนสะสม, การดูของรางวัล, การแลกใช้คะแนนสะสม และรายการอื่นๆ ที่ปรากฏใน reward.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตามที่ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิใช้บริการได้
3. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือการติดต่อสื่อสารของธนาคาร หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเกิดเหตุขัดข้อง หรืออยู่ระหว่างซ่อมแซม หรือมีเหตุสุดวิสัยใดๆ เป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดแต่ประการใด 
4.  ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมการให้บริการ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ข้อตกลงต่างๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยการปิดประกาศ ณ สำนักงานหรือสาขาของธนาคาร และ/หรือ เว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ ช่องทาง reward.ghbank.co.th และ/หรือมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ อนึ่ง หากการเพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ขอใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ธนาคารไม่ได้รับแจ้งการคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขอใช้บริการภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุในประกาศ และ/หรือ เว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ หนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการยินยอมและไม่มีข้อคัดค้านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับทราบ ยินยอมผูกพัน และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการนี้ด้วย
5. ในกรณีที่ธนาคารหรือผู้ขอใช้บริการได้เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีเงินกู้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย      
6. ในกรณีมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่ธนาคาร และ/หรือบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทั้งสิ้น   
7. เมื่อผู้ขอใช้บริการมีการใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลผ่านระบบนี้ ธนาคารจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ SMS และ/หรือวิธีการอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการทำรายการ
8. เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดปกติใด ๆ ในการใช้บริการ reward.ghbank.co.th ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็วที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์               โทร.0-2645-9000 โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ เลขที่บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีเงินกู้ของผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการทำรายการที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารและผู้ขอใช้บริการจะร่วมมือกันดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารเห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโดยวิธีการและช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะได้กำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการต่อคำร้องขอใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
9. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าวิธีการดำเนินการใด ๆ โดยผ่านบริการ reward.ghbank.co.th ของธนาคารตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและธนาคาร รวมทั้งรับรองว่าเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่ธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ และใช้บังคับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการ ธนาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล ชื่อบัญชีเงินฝาก และ/หรือ รายละเอียดใดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการการใช้บริการในครั้งนั้น ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
10. ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับคะแนนสะสมของผู้ขอใช้บริการอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขต่อไป โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลตามที่ธนาคารร้องขอและธนาคารจะทำการสอบสวน และแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) โดยธนาคารจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ หรือชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการและแจ้งกำหนดเวลาในการแก้ไขให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ สำหรับผู้ขอใช้บริการที่ต้องการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการใดๆ กับธนาคารนั้น สามารถติดต่อดำเนินการได้ ณ ที่ทำการของธนาคารทุกสาขา และ/หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000        
11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ขอใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยการปิดประกาศ ณ สำนักงานหรือสาขาของธนาคาร และ/หรือ เว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ ช่องทาง reward.ghbank.co.th และ/หรือมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 30 วัน       
12. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่อยู่หรือสถานที่ทำงานของผู้ขอใช้บริการที่แจ้งไว้กับธนาคาร ไม่ว่าจะมีผู้ใดรับหรือไม่มีผู้ใดรับไว้ก็ตาม หรือส่งไม่ได้เพราะผู้ขอใช้บริการย้ายที่อยู่หรือสถานที่ทำงานโดยไม่ได้แจ้งให้ธนาคารทราบก็ตาม ผู้ขอใช้บริการยินยอมผูกพันให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวนั้น ได้ส่งให้ผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือสถานที่ทำงานหรือ E-mail ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีได้ ณ ที่ทำการของธนาคารทุกสาขา และ/หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000
13. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการ reward.ghbank.co.th ตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่เข้าใช้บริการ รวมทั้งตามที่ธนาคารจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย และผู้ขอใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจับสลากลุ้นรางวัลที่ระบุอยู่ในระบบนี้ด้วยทุกประการ           
14. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด
15. ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ reward.ghbank.co.th ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ประการใด ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น
16. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแลกของรางวัล
1.1 ผู้ขอใช้บริการที่มีสิทธิ์ร่วมรายการต้องเป็นผู้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารที่เป็นผู้กู้หลักและมีสถานะบัญชีปกติ (จำนวนวันค้างชำระ (DPD) ไม่เกิน  30 วัน) โดยผู้ขอใช้บริการชำระเงินงวดภายในเดือนนั้นๆ ไม่ต่ำกว่าเงินค่างวดผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด หรือเป็นผู้ที่ลงทะเบียน GHB ALL Mobile Application ครั้งแรก หรือเป็นผู้ที่ลงทะเบียน GHB Buddy ครั้งแรก และมีการผูกบัญชี หรือเป็นผู้ที่ซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หน่วยละ 50,000 บาท ครั้งแรก หรือเป็นผู้ถือครองสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หน่วยละ 50,000 บาท  หรือลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
1.2 อายุของคะแนน โดยที่คะแนนที่ได้รับแต่ละครั้งจะมีอายุจนถึงสิ้นปีถัดไป นับจากปีที่ได้รับคะแนน
1.3 ผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้คะแนนสะสม เพื่อแลกสิทธิ์ หรือของรางวัล หรือบริการกับธนาคารได้ ภายหลังจากวันที่ธนาคารได้ดำเนินการคำนวณคะแนนสะสม และคะแนนสะสมดังกล่าวได้ปรากฏในระบบสะสมคะแนนแล้วเท่านั้น
1.4 ในการแลกสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการโดยใช้คะแนนสะสม ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดส่งของ โดยผู้ขอใช้บริการยอมรับและตกลงผูกพัน ตามเงื่อนไขการแลกสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการของธนาคารฯ ดังที่ระบุไว้ทุกประการ
1.5 การแลกสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
1.6 ของรางวัลหรือบริการมีจำนวนจำกัด ในกรณีของรางวัลหรือบริการหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก รายการแลกของรางวัลหรือบริการนั้นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.7  การแลกรับสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด
1.8 ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ หรือผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกคำขอการแลกสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการของลูกค้ารายนั้นๆ ตามดุลยพินิจ ของธนาคาร และให้ถือว่าเป็นดุลยพินิจของธนาคารนั้นเป็นที่สุด
1. 9 การฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการปลอมแปลง หรือการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสะสมสำหรับใช้เพื่อแลกสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น ธนาคารสามารถพิจารณายกเลิกคะแนนสะสม หรือเรียกคืนสิทธิ์ หรือของรางวัล หรือค่าบริการนั้นคืนได้ และเรียกให้ชดใช้คืนค่าบริการและค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ขอใช้บริการด้วย
1.10 ธนาคารเป็นเพียงผู้ดำเนินการในการจัด reward.ghbank.co.th ขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ขอใช้บริการของธนาคารเพื่อแลกรับสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการต่างๆ ที่ธนาคารได้คัดสรรมาให้แก่ผู้ขอใช้บริการเท่านั้น  ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายของรางวัล หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในความชำรุดบกพร่อง ความเสียหาย และการสูญหายของของรางวัลหรือบริการ ทั้งนี้ อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับของรางวัลหรือบริการ ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายของรางวัลหรือบริการโดยตรง หรือหากผู้ขอใช้บริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร. 0-2645-9000
1.11 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.12 หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ให้ถือเป็นดุลยพินิจของธนาคารเป็นที่สุด
2. การจัดส่งของรางวัลหรือบริการ
2.1 การจัดส่งของรางวัลจะใช้เวลาประมาณ 20-25 วันทำการของธนาคาร นับจากวันที่ผู้ขอใช้บริการแลกคะแนนสะสม
2.2 กรณีที่ได้มีการจัดส่งของรางวัลหรือบริการไปให้ผู้ขอใช้บริการตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ และระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันจัดส่งของรางวัล โดยลูกค้ามิได้แจ้งให้ธนาคาร ทราบเป็นอย่างอื่น ธนาคารจะถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับของรางวัลหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว หรือภายในระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันจัดส่งของรางวัล ปรากฏว่าไม่สามารถส่งของรางวัลหรือบริการใดได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ให้ถือว่า ผู้ขอใช้บริการสละสิทธิ์การรับของรางวัลหรือบริการดังกล่าว