ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ reward.ghbank.co.th

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” ในบริการโครงการ GHB Reward หรือชื่ออื่นที่ธนาคารพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยตกลงผูกพันและยินยอมปฏิบัติตามรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโครงการ GHB Reward ดังต่อไปนี้

คำนิยาม โครงการ GHB Reward เป็นรายการสะสมคะแนนที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์แก่ผู้ขอใช้บริการของธนาคารเท่านั้นเพื่อแลกรับสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการต่างๆ ที่ธนาคารได้คัดสรรมาให้แก่ผู้ขอใช้บริการ

ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. ผู้ขอใช้บริการจะต้องมีบัญชีกับธนาคาร โดยธนาคารจะเป็นผู้กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการจะเข้าใช้บริการโครงการ GHB Reward ผ่าน GHB ALL GEN / GHB Buddy ที่ผู้ขอใช้บริการได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านบริการโครงการ GHB Reward ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้บริการต่างๆ ผ่านบริการโครงการ GHB Reward การตกลงยอมรับ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของเงื่อนไข/บริการต่างๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการประเภทใดๆ ก็ตามในบริการ โครงการ GHB Reward ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ขอใช้บริการเองก็ดี หรือเป็นการกระทำของบุคคลอื่นก็ดี ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์นับแต่เวลาที่ยืนยันการใช้บริการ และให้ผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการเสมือนหนึ่งผู้ขอใช้บริการด้วยตนเอง รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ขอใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้บริการครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

2. ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการโครงการ GHB Reward เพื่อทำรายการต่างๆ เช่น การดูคะแนนสะสม, การดูของรางวัล, การแลกใช้คะแนนสะสม และรายการอื่นๆ ที่ปรากฏในโครงการ GHB Reward ทั้งนี้ ตามที่    ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิใช้บริการได้

3. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือการติดต่อสื่อสารของธนาคาร หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เกิดเหตุขัดข้อง หรืออยู่ระหว่างซ่อมแซม หรือมีเหตุสุดวิสัยใดๆ เป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ขอใช้บริการ ตกลงจะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดแต่ประการใด 

4.  ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธิ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมการให้บริการ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ข้อตกลงต่างๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยการปิดประกาศลงแบนเนอร์ในระบบ GHB Reward และ/หรือเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ อนึ่ง หากการเพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นผลให้ผู้ขอใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ธนาคารไม่ได้รับแจ้งการคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขอใช้บริการภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุในประกาศ และ/หรือ เว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ หนังสือแจ้งไปยังผู้ขอใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการยินยอมและไม่มีข้อคัดค้านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับทราบ ยินยอมผูกพัน และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการนี้ด้วย

5. ในกรณีที่ธนาคารหรือผู้ขอใช้บริการได้เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีเงินกู้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

 6. ในกรณีมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่ธนาคาร และ/หรือบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการ โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทั้งสิ้น

7. เมื่อผู้ขอใช้บริการมีการใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลผ่านระบบ GHB Reward ผู้ขอใช้บริการจะได้รับหลักฐานยืนยันการทำรายการผ่านระบบ GHB Reward

8. เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดปกติใด ๆ ในการใช้บริการโครงการ GHB Reward ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็วที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2645-9000 โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ เลขที่บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีเงินกู้ของผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการทำรายการที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารและผู้ขอใช้บริการ จะร่วมมือกันดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามวิธีการและช่องทางที่ธนาคารเห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโดยวิธีการและช่องทางอื่นใดที่ธนาคารจะได้กำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการต่อคำร้องขอใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางราชการ และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

9. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับว่าวิธีการดำเนินการใดๆ โดยผ่านบริการโครงการ GHB Reward ของธนาคารตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและธนาคาร รวมทั้งรับรองว่าเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่ธนาคารได้รับจากผู้ขอใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ และใช้บังคับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการ ธนาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล      ชื่อบัญชีเงินฝาก และ/หรือ รายละเอียดใดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการการใช้บริการในครั้งนั้นๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

10. ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับคะแนนสะสมของผู้ขอใช้บริการอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขต่อไป โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลตามที่ธนาคารร้องขอและธนาคารจะทำการตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) โดยธนาคารจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ ติดต่อดำเนินการได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2645-9000

11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ขอใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยการปิดประกาศเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือ แบนเนอร์ในระบบ GHB Reward และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร            ไม่น้อยกว่า 30 วัน

12. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-mail) ตามที่อยู่หรือสถานที่ทำงานของผู้ขอใช้บริการที่แจ้งไว้กับธนาคาร ไม่ว่าจะมีผู้ใดรับหรือไม่มีผู้ใดรับไว้ก็ตามหรือส่งไม่ได้เพราะผู้ขอใช้บริการย้ายที่อยู่หรือสถานที่ทำงานโดยไม่ได้แจ้งให้ธนาคารทราบก็ตาม ผู้ขอใช้บริการยินยอมผูกพัน  ให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวนั้น ได้ส่งให้ผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือสถานที่ทำงานหรือ E-mail ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีได้ ณ ที่ทำการของธนาคารทุกสาขา และ/หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000

13. ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการโครงการ GHB Reward ตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่เข้าใช้บริการ รวมทั้งตามที่ธนาคารจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย

14. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail), GHB Buddy และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด

15. ถ้าในเวลาใดก็ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโครงการ GHB Reward ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ประการใดให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น

16. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

17. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับธนาคารหรือที่ธนาคารได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือข้อมูลอื่นใดตามที่หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจตามกฎหมายประกาศกำหนด รวมทั้งให้ธนาคารส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ ให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคล ใดๆ ที่มีสัญญากับธนาคาร หน่วยงานราชการ และ/หรือ    นิติบุคคลใดๆ ที่ธนาคารเป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจของธนาคาร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย การให้และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคาร การที่ธนาคารจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ไม่ว่างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามทวงถาม เป็นต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บังคับกับธนาคาร

18. ผู้ขอใช้บริการได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารในเว็บไซต์ของธนาคาร https://www.ghbank.co.th/information/policy/personal-info-policy/ และ/หรือตามช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนดแล้ว


ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแลกของรางวัล

1.1 ผู้ขอใช้บริการที่มีสิทธิ์ร่วมรายการต้องเป็นผู้มีคะแนนสะสมโครงการ GHB Reward ตามเงื่อนไขของธนาคารหรือลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

1.2 อายุของคะแนน โดยที่คะแนนที่ได้รับแต่ละครั้งจะมีอายุจนถึงสิ้นปีถัดไป นับจากปีที่ได้รับคะแนน

1.3 ผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้คะแนนสะสม เพื่อแลกสิทธิ์ หรือของรางวัล หรือบริการกับธนาคารได้ ภายหลังจากวันที่ธนาคารได้ดำเนินการคำนวณคะแนนสะสม และคะแนนสะสมดังกล่าวได้ปรากฏในระบบสะสมคะแนนแล้วเท่านั้น

1.4 ในการแลกสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการโดยใช้คะแนนสะสม ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดส่งของ โดยผู้ขอใช้บริการยอมรับและตกลงผูกพัน ตามเงื่อนไขการแลกสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการของธนาคารฯ ดังที่ระบุไว้ทุกประการ


1.5 การแลกสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

1.6 ของรางวัลหรือบริการมีจำนวนจำกัด ในกรณีของรางวัลหรือบริการหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก รายการแลกของรางวัลหรือบริการนั้นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.7 การแลกรับสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด

1.8 ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ หรือผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกคำขอการแลกสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการของลูกค้ารายนั้นๆ ตามดุลยพินิจ ของธนาคาร และให้ถือว่าเป็นดุลยพินิจของธนาคารนั้นเป็นที่สุด

1. 9 การฉ้อฉล การหลอกลวง หรือการปลอมแปลง หรือการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสะสมสำหรับใช้เพื่อแลกสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น ธนาคารสามารถพิจารณายกเลิกคะแนนสะสม หรือเรียกคืนสิทธิ์ หรือของรางวัล หรือค่าบริการนั้น คืนได้ และเรียกให้ชดใช้คืนค่าบริการและค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ขอใช้บริการด้วย

1.10 ธนาคารเป็นเพียงผู้จัดให้มีโครงการ GHB Reward ขึ้น เพื่อมอบคะแนนสะสมแก่ผู้ขอใช้บริการของธนาคารนำไปแลกรับสิทธิ์หรือของรางวัลหรือบริการต่างๆ ที่ธนาคารได้คัดสรรมาให้แก่ผู้ขอใช้บริการเท่านั้น  ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายของรางวัล หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในความชำรุดบกพร่อง ความเสียหาย และการสูญหายของของรางวัลหรือบริการ ทั้งนี้ อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับของรางวัลหรือบริการ ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายของรางวัลหรือบริการโดยตรง หรือหากผู้ขอใช้บริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทผู้จัดหาของรางวัลที่ระบุบนแบนเนอร์ในระบบ GHB Reward

1.11 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.12 หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ให้ถือเป็นดุลยพินิจของธนาคารเป็นที่สุด

2. การจัดส่งของรางวัลหรือบริการ


2.1 การจัดส่งของรางวัลจะใช้เวลาประมาณ 20-25 วันทำการของธนาคาร นับจากวันที่ผู้ขอใช้บริการแลกคะแนนสะสม


2.2 กรณีที่ได้มีการจัดส่งของรางวัลหรือบริการไปให้ผู้ขอใช้บริการตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ และระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันจัดส่งของรางวัล โดยลูกค้ามิได้แจ้งให้ธนาคาร ทราบเป็นอย่างอื่น ธนาคารจะถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับของรางวัลหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว หรือภายในระยะเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันจัดส่งของรางวัล ปรากฏว่าไม่สามารถส่งของรางวัลหรือบริการใดได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ให้ถือว่า ผู้ขอใช้บริการสละสิทธิ์การรับของรางวัลหรือบริการดังกล่าว