หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

*เพียงลูกค้าซึ่งเป็นผู้กู้หลักในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  และบัญชีเงินกู้มีสถานะปกติ (จำนวนวันค้างชำระหรือDPD ไม่เกิน ๓๐ วัน) โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดภายในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด

            - ผ่านช่องทาง LRM : เครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์  หรือ QR Non Cash Payment เครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด หรือ GHB ALL Mobile Application หรือชำระเงินงวดผ่านหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคาร ซึ่งในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 10 คะแนน

                - ผ่านช่องทางชำระเงินงวดอื่นๆ ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 5 คะแนน

*ลูกค้าที่ลงทะเบียน GHB ALL Mobile Application ครั้งแรก จะได้รับคะแนน 30 คะแนน

            เมื่อมีคะแนนสะสมครบทุก 30 คะแนน จะได้รับ 1 สิทธิ์ โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานระบบสะสมคะแนนผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th ลงทะเบียนในระบบเพื่อดูคะแนนสะสม ดูรายการของรางวัล จำนวนคะแนนที่ใช้แลก และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เมื่อลูกค้าเลือกรายการที่ต้องการจะใช้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการสรุป เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและยืนยันรายการก่อนบันทึก หากลูกค้ายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะพิมพ์รายชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทั้งหมดจากฐานข้อมูลของธนาคารฯ ตามจำนวนสิทธิ์ ลงบนกระดาษมาตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วธนาคารฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี

          จับรางวัล ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

          สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

          การรับสิทธิ์

  • เมื่อมีคะแนนสะสม 30 คะแนนขึ้นไป และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก ผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th
  • ลูกค้าสามารถยืนยันสิทธิ์ได้โดยไม่จำกัดจำนวน ตามเงื่อนไขคะแนนสะสมที่มี
 • กติกาการตัดสิน ทางธนาคารฯ จะทำการพิมพ์รายชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทุกคนจากฐานข้อมูลของธนาคารฯ ตามจำนวนสิทธิ์ ลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 • จับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดี รวม 2 ครั้ง ดังนี้
  • ครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 จับรางวัลวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. จำนวน 50 รางวัล
  • ครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562 จับรางวัลวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. จำนวน 50 รางวัล
 • ในการจับรางวัล ธนาคารฯ จะทำการจับรายชื่อผู้ได้รางวัลตัวจริงและรายชื่อสำรองตามลำดับ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่รายชื่อสำรองที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากธนาคารตรวจพบว่ามีลูกค้าที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล หรือไม่มารับรางวัลภายในกำหนดเวลา และ / หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น
 • จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 และทางธนาคารฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีแจ้งไว้กับธนาคารฯ และ/หรือ หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่มาขอรับรางวัล ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ธนาคารฯ ได้ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี หรือกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปที่จับสลากสำรองไว้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำ ต้องมาขอรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือสำนักงานสาขา ในวันและเวลาทำการ ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • ของรางวัลที่เหลือจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ธนาคารฯ จะทำการมอบให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป
 • ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำจำนวนทั้งสิ้น 100 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,388,040  บาท แบ่งเป็น สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท มูลค่า 39,762.0075 บาท ครั้งละ 10 รางวัล จำนวน 2 ครั้ง รวม 20 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 795,240.15 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 19,909.9981 บาท ครั้งละ 40 รางวัล จำนวน 2 ครั้ง รวม 80 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 1,592,799.85 บาท (มูลค่าของรางวัลเป็นราคา ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ในกรณีลูกค้าได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่า
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
 • ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป
 • ลูกค้าที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กรณีลูกค้าปฏิเสธการชำระภาษีดังกล่าว ธนาคารถือว่าสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล
 • ผู้บริหารสัญญาจ้าง(ธนาคารอาคารสงเคราะห์,ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลูกจ้างเหมาธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และพนักงานและลูกจ้างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องไม่เป็นผู้บริหารสัญญาจ้าง(ธนาคารอาคารสงเคราะห์,ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลูกจ้างเหมาธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และพนักงานและลูกจ้างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพ และเสียงออกเผยแพร่ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ / หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 • ของรางวัลที่ระบุในรายการส่งเสริมการตลาดนี้เป็นของบริษัทที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดยตรง ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ / หรือ ความรับผิดชอบใด ๆ ในสินค้าหรือการให้บริการ ภายใต้รายการส่งเสริมการตลาดนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด
 • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • รายการนี้ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง ตามใบอนุญาต เลขที่ 579-580/2562
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 หรือ www.ghbank.co.th