หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

*ผู้ร่วมรายการ คือ ผู้กู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร (ลูกค้าสวัสดิการ) และผู้กู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มหน่วยงานต้นสังกัดทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร (ลูกค้ารายย่อยทั่วไป) และลูกค้าที่ลงทะเบียน GHB ALL Mobile Application ครั้งแรก ซึ่งมีที่มาของคะแนน ดังนี้

          1. Reward Point คะแนนเกิดจาก

              1.1 ลูกค้าที่ลงทะเบียน GHB ALL Mobile Application ครั้งแรก (Welcome Point) จะได้รับคะแนน 30 คะแนน

              1.2 ลูกค้าที่เป็นผู้กู้หลักในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบัญชีเงินกู้มีสถานะปกติ (จำนวนวันค้างชำระหรือ DPD ไม่เกิน 30 วัน) ชำระเงินงวดภายในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด ตามรายละเอียดดังนี้

                   1) ลูกค้าสวัสดิการที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคาร ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 15 คะแนนต่อ 1 บัญชี

                   2) ลูกค้ารายย่อย ที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทาง LRM : เครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์  หรือ QR Non Cash Payment เครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 10 คะแนนต่อ 1 บัญชี

                  3) ลูกค้ารายย่อย ที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทางอื่นๆ นอกจากข้อ 1) - 2) และข้อ 2. (ลูกค้าที่ได้ GHB ALL Point) เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร ตัวแทนรับชำระเงินงวด Internet Banking หักบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน ตู้ ATM เป็นต้น รวมถึง ลูกค้าสวัสดิการที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทางอื่น โดยต้นสังกัดไม่หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวด ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 5 คะแนนต่อ 1 บัญชี

           2. GHB ALL Point คะแนนเกิดจาก

ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ซึ่งเป็นผู้กู้หลักในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบัญชีเงินกู้มีสถานะปกติ (จำนวนวันค้างชำระหรือ DPD ไม่เกิน 30 วัน) โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดภายในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด ผ่านช่องทาง GHB ALL Mobile Application ซึ่งในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 10 คะแนนต่อ 1 บัญชี

หมายเหตุ :            

              l Reward Point สามารถนำมาใช้สิทธิ์ลุ้นจับสลากได้โดยตรง ส่วน GHB ALL Point จะใช้เป็นสิทธิ์ลุ้นจับสลากได้ เมื่อทำการโอนคะแนนมายัง Reward Point

             l Reward Point มีอายุจนถึงสิ้นปีถัดไป นับจากปีที่ได้คะแนน

             l GHB ALL Point มีอายุจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หากไม่มีการใช้คะแนน จนถึงวันหมดอายุ จะโอนคะแนนมายัง Reward Point โดยอัตโนมัติ และเริ่มนับอายุใหม่ตามหลักเกณฑ์ Reward Point ปกติ ตั้งแต่วันที่โอนมา

             l การแบ่งยอดชำระให้ครบเงินงวด หรือการชำระมากกว่าเงินงวด จะไม่ได้รับคะแนนเพิ่มแต่อย่างใด

             l ผู้กู้ที่ชำระเงินงวดผ่านหลายช่องทาง จะคิดคะแนนให้ตามช่องทางที่ชำระครบจำนวนเงินงวด

            l ลูกค้าสวัสดิการ ที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของหน่วยงานแล้ว ต้นสังกัดไม่สามารถหักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคารได้ จะจัดเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป              

            ผู้ร่วมรายการสามารถใช้คะแนนสะสม 30 คะแนน เพื่อรับ 1 สิทธิ์ลุ้นจับสลาก โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานระบบสะสมคะแนนผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th หรือ GHB ALL Mobile Application เพื่อดูคะแนนสะสม ดูรายการของรางวัล จำนวนคะแนนที่ใช้แลก และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เมื่อลูกค้าเลือกรายการที่ต้องการจะใช้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการสรุป เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและยืนยันรายการก่อนบันทึก หากลูกค้ายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะพิมพ์รายชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทั้งหมดจากฐานข้อมูลของธนาคารฯ ตามจำนวนสิทธิ์ ลงบนกระดาษมาตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วธนาคารฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี

 

            l จับรางวัล ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

            l สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

            l การรับสิทธิ์  -เมื่อมีคะแนนสะสม 30 คะแนนขึ้นไป และยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก ผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th หรือผ่าน GHB ALL Mobile Application  -ลูกค้าสามารถยืนยันสิทธิ์ได้โดยไม่จำกัดจำนวน ตามเงื่อนไขคะแนนสะสมที่มี

            l  กติกาการตัดสิน ทางธนาคารฯ จะทำการพิมพ์รายชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทุกคนจากฐานข้อมูลของธนาคารฯ ตามจำนวนสิทธิ์ ลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

           l  ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562 จับรางวัลวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. จำนวน 50 รางวัล

           l ในการจับรางวัล ธนาคารฯ จะทำการจับรายชื่อผู้ได้รางวัลตัวจริงและรายชื่อสำรองตามลำดับ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่รายชื่อสำรองที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากธนาคารตรวจพบว่ามีลูกค้าที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล หรือไม่มารับรางวัลภายในกำหนดเวลา และ / หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น

          l จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th วันที่ 28 มกราคม 2563 และทางธนาคารฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีแจ้งไว้กับธนาคารฯ และ/หรือ หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่มาขอรับรางวัล ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ธนาคารฯ ได้ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี หรือกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปที่จับสลากสำรองไว้

          l ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำ ต้องมาขอรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือสำนักงานสาขา ในวันและเวลาทำการ ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี

         l ของรางวัลที่เหลือจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ธนาคารฯ จะทำการมอบให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป

         l ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำจำนวนทั้งสิ้น 50 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,206,214.325 บาท แบ่งเป็น สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท มูลค่า 40,167.9125 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 401,679.125 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,113.38 บาท จำนวน 40 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 804,535.20 บาท (มูลค่าของรางวัลเป็นราคา ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562) l

         จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ในกรณีลูกค้าได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่า

       l ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

       l ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป

       l ลูกค้าที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กรณีลูกค้าปฏิเสธการชำระภาษีดังกล่าว ธนาคารถือว่าสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล

       l ผู้บริหารสัญญาจ้าง(ธนาคารอาคารสงเคราะห์,ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลูกจ้างเหมาธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และพนักงานและลูกจ้างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล l ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

       l  ธนาคารมีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพ และเสียงออกเผยแพร่ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ / หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด

       l ของรางวัลที่ระบุในรายการส่งเสริมการตลาดนี้เป็นของบริษัทที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดยตรง ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ / หรือ ความรับผิดชอบใด ๆ ในสินค้าหรือการให้บริการ ภายใต้รายการส่งเสริมการตลาดนี้

      l ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด

      l คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

      l รายการนี้ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง ตามใบอนุญาต เลขที่ 1788/2562

      l สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 หรือ www.ghbank.co.th