หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข          

*ผู้ร่วมรายการ คือ ผู้กู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร (ลูกค้าสวัสดิการ) ผู้กู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มหน่วยงานต้นสังกัดทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร (ลูกค้ารายย่อยทั่วไป) ลูกค้าที่ลงทะเบียน Mobile Application GHB ALL ครั้งแรก ลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้งาน GHB Buddy ครั้งแรก และบัญชียังมีความเคลื่อนไหว ลูกค้าที่เปิดใช้งานใบเสร็จชำระเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mobile Application GHB ALL ครั้งแรก และลูกค้าบุคคคลธรรมดาที่ถือครองสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชุดพิมานมาศ หน่วยละ 50,000 บาท ซึ่งมีที่มาของคะแนน ดังนี้

                1. ผู้กู้ซึ่งเป็นผู้กู้หลักในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้น และบัญชีเงินกู้จะต้องมีสถานะปกติ (จำนวนวันค้างชำระหรือ DPD ไม่เกิน 30 วัน) โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดภายในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด ตามรายละเอียดดังนี้

                                1.1 ลูกค้าสวัสดิการที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคาร หรือชำระเงินงวดผ่านช่องทาง Mobile Application GHB ALL ในแต่ละงวดจะได้รับคะแนน 15 คะแนนต่อ 1 บัญชี

                                1.2 ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทาง Mobile Application  GHB ALL ในแต่ละงวดจะได้รับคะแนน 15 คะแนนต่อ 1 บัญชี

                2. ลูกค้าที่ลงทะเบียน Mobile Application GHB ALL ครั้งแรก จะได้รับคะแนน 50 คะแนน

                3. ลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้งาน GHB Buddy ครั้งแรก และบัญชียังมีความเคลื่อนไหว จะได้รับคะแนน 50 คะแนน

                4. ลูกค้าที่เปิดใช้งานใบเสร็จชำระเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mobile Application GHB ALL ครั้งแรก จะได้รับคะแนน 50 คะแนน

                5. ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือครองสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชุดพิมานมาศ หน่วยละ 50,000 บาท ต่อเนื่องในแต่ละเดือน จะได้รับคะแนน 10 คะแนน/หน่วย/เดือน (Monthly Point) จนกว่าจะครบกำหนดอายุสลาก

หมายเหตุ :             o ลูกค้าแต่ละราย ได้รับคะแนนรวมทุกรายการสูงสุดไม่เกิน 200 คะแนนต่อเดือน แลกสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำได้ ไม่เกิน 20 สิทธิ์ต่อการจับสลาก 1 ครั้ง และแลกของรางวัลได้ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อเดือน o Reward Point มีอายุจนถึงสิ้นปีถัดไป นับจากปีที่ได้คะแนน o คะแนนสะสมจะถูกคำนวณและนำเข้าระบบภายในวันถัดไป นับจากวันที่ลูกค้าดำเนินการตามเงื่อนไข ส่วนคะแนน Monthly Point ของลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือครองสลากออมทรัพย์ฯ จะนำเข้าระบบทุกวันที่ 5 o การแบ่งยอดชำระให้ครบเงินงวด หรือการชำระมากกว่าเงินงวด จะไม่ได้รับคะแนนเพิ่มแต่อย่างใด o ผู้กู้ที่ชำระเงินงวดผ่านหลายช่องทาง จะคิดคะแนนให้ตามช่องทางที่ชำระครบจำนวนเงินงวด o ลูกค้าสวัสดิการ ที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของหน่วยงานแล้ว ต้นสังกัดไม่สามารถหักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคารได้ จะจัดเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป o พิจารณาสาขาที่ลูกค้าสังกัดจากบัญชีแรกที่ยังมีความเคลื่อนไหว ณ วันที่หมดเขตแลกสิทธิ์ลุ้นจับสลากในแต่ละครั้ง

                                ผู้ร่วมรายการสามารถใช้คะแนนสะสม 30 คะแนน เพื่อแลก 1 สิทธิ์ลุ้นจับสลาก โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งานระบบสะสมคะแนนผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th หรือ Mobile Application GHB ALL เพื่อดูคะแนนสะสม ดูรายการของรางวัล จำนวนคะแนนที่ใช้แลก และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เมื่อลูกค้าเลือกรายการที่ต้องการจะใช้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการสรุป เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและยืนยันรายการก่อนบันทึก หากลูกค้าแลกสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารฯ จะดำเนินการรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี

๐ จับรางวัล ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ๐ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ๐ การรับสิทธิ์  -เมื่อมีคะแนนสะสม 30 คะแนนขึ้นไป และแลกสิทธิ์เข้าร่วมการจับสลาก ผ่านเว็บไซต์ reward.ghbank.co.th หรือผ่าน Mobile Application GHB ALL  -ลูกค้าสามารถแลกสิทธิ์ได้ไม่เกิน 20 สิทธิ์ต่อการจับสลาก 1 ครั้ง ๐ กติกาการตัดสิน ทางธนาคารฯ จะทำการพิมพ์รายชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการทั้งหมดจากฐานข้อมูลของธนาคารฯ ตามจำนวนสิทธิ์ ลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนแต่ละกองให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน ๐ แลกสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จับรางวัลวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. รวมจำนวน 54 รางวัล โดยแบ่งสลากเป็น 8 กอง (8 ภาค) ตามการแบ่งพื้นที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้ กองที่ 1 สลากของลูกค้าฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง ฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 1 และฝ่ายสาขา กทม. และปริมณฑล 2  กองที่ 2 สลากของลูกค้าภาคเหนือตอนบน  กองที่ 3 สลากของลูกค้าภาคเหนือตอนล่าง กองที่ 4 สลากของลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กองที่ 5 สลากของลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  กองที่ 6 สลากของลูกค้าภาคตะวันออก  กองที่ 7 สลากของลูกค้าภาคกลางและภาคใต้ตอนบน  กองที่ 8 สลากของลูกค้าภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง ๐ ในการจับรางวัล ธนาคารฯ จะทำการจับรายชื่อผู้ได้รางวัลตัวจริงและรายชื่อสำรองตามลำดับ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่รายชื่อสำรองที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หากธนาคารตรวจพบว่ามีลูกค้าที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล หรือไม่มารับรางวัลภายในกำหนดเวลา และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น ๐ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th วันที่ 25 ตุลาคม 2564 และทางธนาคารฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีแจ้งไว้กับธนาคารฯ และ/หรือ หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่มาขอรับรางวัล ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ธนาคารฯ ได้ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี หรือกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปที่จับสลากสำรองไว้ ๐ ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำ ต้องมาขอรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทนโดยมีเอกสารมอบอำนาจครบถ้วน ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือสำนักงานสาขา ในวันและเวลาทำการ ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี ๐ ของรางวัลที่เหลือจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ธนาคารฯ จะทำการมอบให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป ๐ ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำจำนวนทั้งสิ้น 54 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,737,880.0224 บาท แบ่งเป็น สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท มูลค่า 51,076.3536 บาท จำนวน 14 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 715,068.9504 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 25,570.2768 บาท จำนวน 40 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 1,022,811.072 บาท (มูลค่าของรางวัลเป็นราคา ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563) ๐ ใช้จำนวนคะแนนสะสมของลูกค้าแต่ละภาค เป็นเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนรางวัลแต่ละภาค (กอง) โดยแบ่งเป็น กองที่ 1 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 17 รางวัล กองที่ 2 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 3 รางวัล กองที่ 3 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล กองที่ 4 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล กองที่ 5 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล กองที่ 6 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล กองที่ 7 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 4 รางวัล กองที่ 8 รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 3 รางวัล ๐ จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ในกรณีลูกค้าได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากัน ๐ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ๐ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป ๐ ลูกค้าที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด กรณีลูกค้าปฏิเสธการชำระภาษีดังกล่าว ธนาคารถือว่าสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล ๐ คณะกรรมการ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) ผู้บริหารสัญญาจ้าง (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างขับรถธนาคาร ลูกจ้างศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) และลูกจ้างเหมาธุรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ๐ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ๐  ธนาคารมีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพ และเสียงออกเผยแพร่ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด ๐ ของรางวัลที่ระบุในรายการส่งเสริมการตลาดนี้เป็นของบริษัทที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดยตรง ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ/หรือ ความรับผิดชอบใดๆ ในสินค้าหรือการให้บริการ ภายใต้รายการส่งเสริมการตลาดนี้ ๐ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินรายการในการตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด ๐ คำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินรายการในการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ๐ รายการนี้ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง ตามใบอนุญาต เลขที่ 631-638/2564 ๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-645-9000 หรือ www.ghbank.co.th