หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

*ผู้ร่วมรายการ คือ ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้ที่มีคะแนนสะสมโครงการ GHB Reward ซึ่งมีที่มาของคะแนน ดังนี้

1. ผู้กู้ซึ่งเป็นผู้กู้หลักในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้น และบัญชีเงินกู้จะต้องมีสถานะปกติ (จำนวนวันค้างชำระหรือ DPD ไม่เกิน 30 วัน) โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดภายในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด ตามรายละเอียดดังนี้

                        1.1 ลูกค้าสินเชื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร เป็นผู้หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคาร (ลูกค้าสวัสดิการหักบัญชีเงินเดือน) 50 คะแนน /งวด/บัญชี

                        1.2 ลูกค้าสินเชื่อที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทาง GHB ALL GEN 50 คะแนน/งวด/บัญชี

2. ลูกค้าที่ลงทะเบียน GHB ALL GEN ครั้งแรก (Welcome Point) 120 คะแนน/ราย

3. ลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้งาน GHB Buddy ครั้งแรก และมีการผูกบัญชีลูกค้า (Welcome Point) 120 คะแนน/ราย

4. ลูกค้าที่เปิดใช้งานบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน GHB ALL GEN ครั้งแรก (Welcome Point) 100 คะแนน/ราย

5. ของขวัญวันเกิดลูกค้า (Birthday Point) เป็นลูกค้ามาแล้วมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 100 คะแนน/ราย/ ปี

6. กู้เพิ่ม/กู้ใหม่ลูกค้าเดิม (เฉพาะผู้กู้หลัก) 100 คะแนน/บัญชี

7. ลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ที่บัญชี Active อยู่ ทำการ Update ข้อมูลที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรือ e-mail ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนดครั้งแรกของปี 100 คะแนน/ราย/ปี

8. ลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยเต็มจำนวนผ่าน GHB ALL GEN ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567 100 คะแนน/ รายการ

9. GHB Anniversary สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (สินเชื่อ,เงินฝาก, สลากออมทรัพย์) ที่มีบัญชี Active อยู่ ไม่ติดสถานะด้านกฎหมาย และมีระยะเวลาเป็นลูกค้ามามากกว่า 2 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 1 กันยายนของทุกปี 100 คะแนน/ราย

หมายเหตุ :        o คะแนนสะสมมีอายุจนถึงสิ้นปีถัดไป นับจากปีที่ได้คะแนน

o คะแนนสะสมจะถูกคำนวณและนำเข้าระบบภายในวันถัดไป นับจากวันที่ลูกค้าดำเนินการตามเงื่อนไข ยกเว้นคะแนนจากการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยเต็มจำนวนผ่าน GHB ALL ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567 จะนำเข้าระบบในเดือนมิถุนายน 2567 และคะแนน GHB Anniversary สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (สินเชื่อ,เงินฝาก, สลากออมทรัพย์) ที่มีบัญชี Active อยู่ ไม่ติดสถานะด้านกฎหมาย และมีระยะเวลาเป็นลูกค้ามามากกว่า 2 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 1 กันยายนของทุกปี จะนำเข้าระบบในเดือนกันยายนของทุกปี

o การชำระเงินงวดภายในเดือน ไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด กรณีแบ่งยอดหรือการชำระมากกว่าเงินงวด จะได้รับคะแนนเพียง 1 ครั้ง

o การชำระเงินงวดบัญชีสิทธิสวัสดิการพนักงาน ธอส. รหัสสวัสดิการ (ส-ธอส.พง) ไม่นำมาคำนวณให้คะแนนสะสม

o ผู้กู้ที่ชำระเงินงวดผ่านหลายช่องทาง จะคิดคะแนนให้ตามช่องทางที่ชำระครบจำนวนเงินงวด

o ลูกค้าสวัสดิการ ที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของหน่วยงานแล้ว ต้นสังกัดไม่สามารถหักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคารได้ จะจัดเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป

๐  ธนาคารมีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพ และเสียงออกเผยแพร่ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด

๐ ของรางวัลที่ระบุในรายการส่งเสริมการตลาดนี้เป็นของบริษัทที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดยตรง ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ/หรือ ความรับผิดชอบใดๆ ในสินค้าหรือการให้บริการ ภายใต้รายการส่งเสริมการตลาดนี้

๐ ของรางวัลหรือบริการมีจำนวนจำกัด ในกรณีของรางวัลหรือบริการหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก รายการแลกของรางวัลหรือบริการนั้นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๐ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ         ของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด

๐ คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th