หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

 

*ผู้ร่วมรายการ คือ ลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้ที่มีคะแนนสะสมโครงการ GHB Reward ซึ่งมีที่มาของคะแนน ดังนี้

 

1.   ผู้กู้ซึ่งเป็นผู้กู้หลักในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้น และบัญชีเงินกู้จะต้องมีสถานะปกติ (จำนวนวันค้างชำระหรือ DPD ไม่เกิน 30 วัน) โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดภายในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด ตามรายละเอียดดังนี้

 

                        1.1 ลูกค้าสินเชื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร เป็นผู้หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคาร (ลูกค้าสวัสดิการหักบัญชีเงินเดือน)  30คะแนน /งวด/บัญชี

 

                        1.2 ลูกค้าสินเชื่อที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทาง   GHB  ALL GEN   30 คะแนน/งวด/บัญชี

 

2.   ลูกค้าที่ลงทะเบียน GHB  ALL GEN ครั้งแรก  (Welcome Point) 100 คะแนน/ราย

 

3.   ลูกค้าที่ลงทะเบียน ใช้งาน GHB Buddy ครั้งแรก และมีการผูกบัญชีลูกค้า (Welcome Point) 100 คะแนน/ราย

 

4.   ลูกค้าที่เปิดใช้งานใบเสร็จชำระเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน GHB ALL GEN ครั้งแรก  (Welcome Point)  100 คะแนน/ราย

 

5.   ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือครองสลากออมทรัพย์ชุดพิมานมาศต่อเนื่องในแต่ละเดือน จนกว่าจะครบกำหนดอายุสลาก  

10 คะแนน/หน่วย /เดือน  (รวมสูงสุดไม่เกิน 200 คะแนน /เดือน)

 

6.   ของขวัญวันเกิดลูกค้า (Birthday Point)   100 คะแนน/ราย/ ปี

 

7.   กู้เพิ่ม / กู้ใหม่ลูกค้าเดิม (เฉพาะผู้กู้หลัก) ได้รับ 100 คะแนน/บัญชี

 

8.   ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน GHB ALL GEN (ครั้งแรก) (Welcome Point)    100 คะแนน/ราย

 

9.   ลูกค้าที่ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ ผ่าน GHB ALL เฉพาะการดาวน์โหลดครั้งแรก ได้รับ คะแนน 100 คะแนน/ราย/ปี

 

10.  ลูกค้าที่ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ ผ่าน GHB ALL GEN เฉพาะการดาวน์โหลดครั้งแรกของปี 100 คะแนน/ราย/ปี

 

11.  ลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ที่บัญชี Active อยู่ ทำการ Update ข้อมูลที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรือ e-mail  ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ครั้งแรกของปี  200 คะแนน/ราย/ปี

 

12.  ลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยเต็มจำนวน ผ่าน GHB  ALL GEN ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 100 คะแนน/ รายการ

 

หมายเหตุ : o คะแนนสะสมมีอายุจนถึงสิ้นปีถัดไป นับจากปีที่ได้คะแนน o คะแนนสะสมจะถูกคำนวณและนำเข้าระบบภายในวันถัดไป นับจากวันที่ลูกค้าดำเนินการตามเงื่อนไข ส่วนคะแนน Monthly Point ของลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ถือครองสลากออมทรัพย์ฯ จะนำเข้าระบบทุกวันที่ 5 และคะแนนจากการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยเต็มจำนวนผ่าน GHB ALL ระหว่างวันที่  1-31 พฤษภาคม 2566  จะนำเข้าระบบในเดือนมิถุนายน 2566 o การชำระเงินงวดภายในเดือน ไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด กรณีแบ่งยอดหรือการชำระมากกว่าเงินงวด จะได้รับคะแนนเพียง 1 ครั้ง o การชำระเงินงวดบัญชีสิทธิสวัสดิการพนักงาน ธอส. รหัสสวัสดิการ  (ส-ธอส.พง) ไม่นำมาคำนวณให้คะแนนสะสม o ผู้กู้ที่ชำระเงินงวดผ่านหลายช่องทาง จะคิดคะแนนให้ตามช่องทางที่ชำระครบจำนวนเงินงวด o ลูกค้าสวัสดิการ ที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของหน่วยงานแล้ว ต้นสังกัดไม่สามารถหักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคารได้ จะจัดเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป

 

๐  ธนาคารมีสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพ และเสียงออกเผยแพร่ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด ๐ ของรางวัลที่ระบุในรายการส่งเสริมการตลาดนี้เป็นของบริษัทที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดยตรง ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ/หรือ ความรับผิดชอบใดๆ ในสินค้าหรือการให้บริการ ภายใต้รายการส่งเสริมการตลาดนี้ ๐ ของรางวัลหรือบริการมีจำนวนจำกัด ในกรณีของรางวัลหรือบริการหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก รายการแลกของรางวัลหรือบริการนั้นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๐ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด ๐ คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด  ๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th