คำถามที่พบบ่อย
คะแนนสะสมมาจากไหน

ผู้กู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร (ลูกค้าสวัสดิการ) และผู้กู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มหน่วยงานต้นสังกัดทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร (ลูกค้ารายย่อยทั่วไป) และลูกค้าที่ลงทะเบียน GHB ALL Mobile Application ครั้งแรก ซึ่งมีที่มาของคะแนน ดังนี้

1.             Reward Point คะแนนเกิดจาก

1.1          ลูกค้าที่ลงทะเบียน GHB ALL Mobile Application ครั้งแรก (Welcome Point) จะได้รับคะแนน 30 คะแนน

1.2          ลูกค้าที่เป็นผู้กู้หลักในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบัญชีเงินกู้มีสถานะปกติ (จำนวนวันค้างชำระหรือ DPD ไม่เกิน 30 วัน) ชำระเงินงวดภายในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด ตามรายละเอียดดังนี้

                                1) ลูกค้าสวัสดิการที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคาร ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 15 คะแนนต่อ 1 บัญชี

                                2) ลูกค้ารายย่อย ที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทาง LRM : เครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์  หรือ QR Non Cash Payment เครื่องชำระหนี้เงินกู้ไร้เงินสด ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 10 คะแนนต่อ 1 บัญชี

                                3) ลูกค้ารายย่อย ที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทางอื่นๆ นอกจากข้อ 1) - 2) และข้อ 2. (ลูกค้าที่ได้ GHB ALL Point) เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร ตัวแทนรับชำระเงินงวด Internet Banking หักบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน ตู้ ATM เป็นต้น รวมถึง ลูกค้าสวัสดิการที่ชำระเงินงวดผ่านช่องทางอื่น โดยต้นสังกัดไม่หักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวด ในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 5 คะแนนต่อ 1 บัญชี

1.3 ลูกค้าที่ซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หน่วยละ 50,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

                                1) ซื้อสลากออมทรัพย์ฯ หน่วยละ 50,000 บาท ครั้งแรก จะได้รับคะแนน 10 คะแนน/หน่วย (Initial Point)

                               2) ถือครองสลากออมทรัพย์ฯ หน่วยละ 50,000 บาท ต่อเนื่องในแต่ละเดือน จะได้รับคะแนน 10 คะแนน/หน่วย (Monthly Point) จนกว่าจะครบกำหนดอายุสลาก

เข้าใช้งานระบบได้อย่างไร

1) สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบ

 • กรอก เลขที่บัญชี ที่ช่อง เลขที่บัญชี
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ช่อง บัตรประชาชน

2) สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าใช้งานระบบแล้ว

 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ช่อง บัตรประชาชน
GHB ALL Point คะแนนเกิดจาก

ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ซึ่งเป็นผู้กู้หลักในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบัญชีเงินกู้มีสถานะปกติ (จำนวนวันค้างชำระหรือ DPD ไม่เกิน 30 วัน) โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินงวดภายในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนด ผ่านช่องทาง GHB ALL Mobile Application ซึ่งในแต่ละงวด จะได้รับคะแนน 10 คะแนนต่อ 1 บัญชี

หมายเหตุ :  l Reward Point สามารถนำมาใช้สิทธิ์ลุ้นจับสลากได้โดยตรง ส่วน GHB ALL Point จะใช้เป็นสิทธิ์ลุ้นจับสลากได้ เมื่อทำการโอนคะแนนมายัง Reward Point

                 l Reward Point มีอายุจนถึงสิ้นปีถัดไป นับจากปีที่ได้คะแนน

                 l GHB ALL Point มีอายุจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หากไม่มีการใช้คะแนน จนถึงวันหมดอายุ จะโอนคะแนนมายัง Reward Point โดยอัตโนมัติ และเริ่มนับอายุใหม่ตามหลักเกณฑ์ Reward Point ปกติ ตั้งแต่วันที่โอนมา

                 l การแบ่งยอดชำระให้ครบเงินงวด หรือการชำระมากกว่าเงินงวด จะไม่ได้รับคะแนนเพิ่มแต่อย่างใด l ผู้กู้ที่ชำระเงินงวดผ่านหลายช่องทาง จะคิดคะแนนให้ตามช่องทางที่ชำระครบจำนวนเงินงวด

                  l ลูกค้าสวัสดิการ ที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของหน่วยงานแล้ว ต้นสังกัดไม่สามารถหักเงินเดือนนำส่งเป็นเงินงวดให้กับธนาคารได้ จะจัดเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป

แลกของรางวัลอย่างไร
 1. Log in เข้าใช้งานระบบ
 2. เข้าสู่หน้า “คะแนนสะสม” แสดงรายละเอียดของคะแนนสะสม
 3. เลือกรายการของรางวัล
 4. กด “แลกคะแนน”
 5. กรอกที่อยู่จัดส่งหรือเบอร์โทรศัพท์
 6. กด “ยืนยันการใช้คะแนนเพื่อแลกสิทธิ์”
 7. แสดงหน้าทำรายการแลกของรางวัล
กรณีต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกการแลกคะแนนสะสม

สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกการแลกคะแนนสะสมได้ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ทำการแลกของรางวัล หากต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกรายการ สามารถทำได้โดยโทรไปยัง call center หมายเลขโทรศัพท์ 02-645-9000

 1. แจ้งจุดประสงค์ที่ต้องการ
 2. แจ้งหมายเลขบัญชีเงินกู้ หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขรายการที่ต้องการยกเลิก เช่น  RW0000XXX
 3. รอผลดำเนินการ

***หมายเหตุ***  การยกเลิกรายการแลกของรางวัลให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด